Правогляд
Наступив Корона-Форс Мажор:
що це значить для бізнесу?
Микола Романець
Юрист Фірми
Станом на сьогодні в Україні складається ситуація, коли вітчизняному бізнесу стає все важче виконувати свої договірні зобов'язання перед контрагентами: епідемія коронавірусу, жорсткі обмежувальні заходи з боку органів влади в умовах карантину, нестабільний курс національної валюти і т.д.
Верховна Рада Україна на позачерговому засіданні 17 березня 2020 року прийняла Закону України № 3219«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)». Статтею 5 даного Закону передбачено, що ст. 141 Закону України "Про торгово-промислові палати в України» слід доповнити словами "карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України". Тобто, даний Закон фактично визнає введення карантину на території Україні обставиною непереборної сили.
Посилаючись на такі обставини підприємець може вийти із найменшими втратами із ситуацій, де він просто не може виконати свої зобов'язання за договорами. Власник бізнесу має розуміти, що якщо введені обмежувальні заходи мають серйозний негативний влив на ефективність його бізнесу, зриває всі плани, домовленності і фактично через це він не може виконати своє зобов'язання - він може бути звільнений від відповідальності за їх невиконання.
Також кожний власник бізнесу, великий чи малий, підписуючи контракти, зіштовхувався з розділом під назвою "форс-мажорні обставини" або "обставини непереборної сили", які зазвичай містяться в кінці договору, а зміст даного розділу, зазвичай, без будь-яких змін перекочовує з одного виду договору до іншого і містить стандартний набір фраз та термінів. Зазвичай в кінці такого розділу ми часто зустрічаємо фразу:
"Настання форс-мажорних обставин має бути засвідчено компетентним органом, що визначений чинним в Україні законодавством"
Таким компетентним органом в України є Торгова-промислова палата України (далі – ТПП) та її регіональні підрозділи.
Так п. 3.1.1. Регламенту засвідчення Торгово-промисловою палатою України та регіональними торгово-промисловими палатами форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) (далі – Регламент) передбачено, що до переліку форс-мажорних обставин належить: введення комендантської години, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту, а також епідемія.
Але також звертаємо увагу, що пунктом 3.1.1. Регламенту зазначений невичерпний перелік форс-мажорних обставин, а тому сторони в договорі можуть його розширити.
При цьому ТПП дотримується позиції, що наявність самого лише факту оголошення епідемії чи введення карантину не є достатньою підставою для отримання сертифікату про настання форс-мажорних обставин. Суб'єкт звернення буде зобов'язаний надати докази того, що епідемія або заходи щодо боротьби з її поширенням є обставинами, які могли стати причиною неможливості виконання зобов'язань. Зазначені документи повинні підтверджувти:
1. непередбачуваність обставин;
2. невідворотність;
3. причинно-наслідковий зв'язок між обставиною/подією і неможливістю виконання заявником своїх конкретних зобов'язань.
  Конкретний перелік документів, які б відповідали вищезазначеним критерієм є різним і залежить від характеру договірних зобо'язань, способу їх виконання та фактичних обставин неможливості їх виконання через епідемію або обмежувальні заходи, запроваджені органами державної та місцевої влади.
  Також слід визначитися з тим, куди необхідно звертатися: в ТПП України або регіональне ТПП. А тому якщо договором (контрактом) не віднесено виконання функції засвідчення форс-мажорних обставин безпосередньо і виключно до ТПП України, можна сміливо звертатися до регіонального ТПП.
  Після того, як ми визначилися до якої ТПП нам потрібно звертатися, необхідно заповнити та подати Заяву на засвідчення форс-мажорних обставин. В заяві вказуються наявність за договором, контрактом, угодою та/або законом, нормативним актом встановлених зобов'язань, передбачений ними термін, обсяги і умови їх виконання, форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), початок їх виникнення і термін дії, які, на думку зацікавленої сторони, унеможливили виконання цих зобов'язань. Окремо, у випадку наявності, в заяві вказуються передбаченідоговором (контрактом) або нормативним актом обставини, що звільняють сторони від відповідальності, перераховані події, які сторони погодилися вважати (або нормативний акт встановлює) форс-мажорними, орган країни, що засвідчує/підтверджує факт настання обставин форс-мажору
  Також до Заяви додаються наступні документи:
  Належним чином (за підписом відповідальної особи і печаткою заявника) завірена копія договору, контракту, угоди тощо (з усіма додатками, змінами та доповненнями, специфікаціями, якщо такі були укладені), копія нормативного акта, яким передбачено зобов'язання, документ, що підтверджує його періодичність, термін настання, обсяг;
  дані заявника про обсяг виконаних зобов'язань за договором, контрактом, угодою тощо або відповідно до акта органів державної влади;
  дані заявника про невиконані зобов'язання за договором, контрактом, угодою тощо або відповідно до акта органів державної влади, які неможливо виконати через настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили);
  документ, що підтверджує повідомлення іншої сторони про настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили);
  оригінали документів компетентних державних органів, що підтверджують факт обставин, на які посилається заявник, день їх настання. Такими документами можуть бути: довідки ГМЦ про погодні умови, протоколи (рішення) комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при обласній (районній) державній адміністрації, що визнають події та їх наслідки надзвичайною ситуацією, акти про пожежу, підтвердження Міністерства охорони здоров'я щодо настання епідемії, підтвердження МО, РНБО, Інформаційного Центру АТО про воєнні дії, проведення антитерористичних операцій на певних територіях, постанови Уряду про заборону експорту та імпорту товарів, підтвердження органів місцевої влади про оголошений страйк і т. п.
  Далі Заява підлягає реєстрації у відповідному журналі реєстрації заявок на засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) ТПП України / регіональної торгово-промислової палати.
  Заява підлягає розгляду (залежно від складності і обсягу документів) в термін до 10 (десяти) робочих днів. Зацікавлена особа може замовити терміновий розгляд її заяви. Термін розгляду заяви у такому випадку не може перевищувати половини звичайного терміну розгляду, тобто не більше 5 (п'яти) днів.
  Надалі уповноважена особа ТПП, яка буде розглядати вашу Заяву, повинна впевнитись, що надані заявником документи свідчать про:
  надзвичайність таких обставин (носять винятковий характер і знаходяться за межами впливу сторін);
  непередбачуваність обставин (їх настання та наслідки неможливо було передбачити, зокрема, на момент укладення відповідного договору, перед терміном настанням зобов'язання або до настання податкового обов'язку);
  невідворотність (непереборність) обставини (неминучість події та/або її наслідків);
  причинно-наслідковий зв'язок між обставиною/подією і неможливістю виконання заявником своїх конкретних зобов'язань (за договором, контрактом, угодою, законом, нормативним актом, актом органів місцевого самоврядування тощо).
  Після цього, уповноважена особа на підставі аналізу наданих заявником документів, даних, інформації, доказів дійшла до висновку про наявність форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), які об'єктивно унеможливили або унеможливлюють виконання зобов'язання заявника, термін виконання якого настав або настане найближчим часом, то вона приймає рішення про засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили). За результатами розгляду документів ТПП України / регіональна ТПП видає або відмовляє у видачі сертифікату про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили).
  А чи буде ваша Заява та доданий до неї перелік документів переконливим аргументом для ТПП щоб звільнити вас від виконання договірних зобов'язань – залежить від фактичних обставин справи та якісній юридичній підготовці.
  Микола Романець
  Юрист Фірми